Inhoudsopgave

 

Voorwoord. 3

 1. Inleiding. 4
 2. Strategie. 5

2.1.Kernprincipes van instelling. 5

2.2 Statutaire doelstelling. 5

2.3 Afwezigheid winstoogmerk. 5

2.4 Bestemming liquidatiesaldo. 5

 1. Beleid. 6

3.1. Te verrichten werkzaamheden van de Stichting. 6

3.2 Beheer van gelden. 6

3.3 Vermogen van de Stichting. 7

3.4 Bestedingsbeleid. 7

3.5 Beschikken over het vermogen van de Stichting. 8

 1. Overige. 8

4.1 Beloningsbeleid. 8

4.2 Administratieve organisatie. 8

4.3 Publicatie. 9

Bijlage 1. ANBI en de Henriëtta de Wolf Stichting. 10

Bijlage 2. Uittreksel Kamer van Koophandel 12

Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement 13

Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur. 14

 

 

 

Voorwoord

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 21 maart 2012 en gevestigd in de gemeente Geldermalsen. Op 3 november 2017 werd de Henrietta de Wolf Stichting voor het eerst in haar bestaan voorgesteld aan de (regionale) pers.
De presentatie vond plaats in het Streekmuseum Baron van Brakell aan de Provinciale weg 21 te Ommeren.

Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat Henriëtta de Wolf, oprichter en Eliza de Wolf, haar echtgenoot en beoogd voorzitter van de Henriëtta de Wolf Stichting, na hun overlijden iets voor de streek wilden kunnen betekenen. Zij wilden het streekeigene, en dan vooral op agrarisch gebied, bewaren. Zij besloten de Henriëtta de Wolf Stichting op te zetten met als doel initiatieven tot behoud van het streekeigene aan te moedigen en te ondersteunen.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstellingen van de Stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de Stichting
 • De manier waarop de Stichting geld werft
 • Het beheer van vermogen van de Stichting
 • De besteding van het vermogen van de Stichting
 • Het functioneren van het bestuur

 

1. Inleiding

De Henriëtta de Wolf Stichting is er voor iedere instantie die initiatieven tot behoud van het streekeigene op agrarisch gebied ontplooit.

De Henriëtta de Wolf Stichting staat voor de uitdaging in de aankomende periode de juiste projecten te kiezen. Dit is noodzakelijk wil de Stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een helder doel nodig.

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om de Henriëtta de Wolf Stichting landelijk bekendheid te geven, en instanties geld te schenken om haar doelstellingen waar te maken.

Het bestuur van de Henriëtta de Wolf Stichting staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. De Stichting vindt het belangrijk dat wij  van andere initiatieven en informatie op de hoogte zijn. Dit om te voorkomen dat informatie onoverzichtelijk wordt, organisaties en instanties door diverse mensen benaderd worden, wat mogelijk weerstand met zich mee kan brengen, mensen op dezelfde manier geïnformeerd worden dus dat er één aanspreekpunt is. Tenslotte ter voorkoming dat men steeds opnieuw het wiel uitvindt.

Uitgangspunten zijn

 • Informatie en communicatie
  Dit houdt o.a. in het voorzien in actuele makkelijk vindbare informatie op de website van de Henriëtta de Wolf Stichting en sociale media. Een toolbox met brieven en informatie voor instanties en musea. Communicatie met relevante instanties en derden.
 • Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en PR activiteiten wil de Henriëtta de Wolf Stichting haar naamsbekendheid en haar structuur mogelijk ook aanwenden voor fondswerving op korte en lange termijn.
 • Financieel
  Om de continuïteit van de Henriëtta de Wolf Stichting te waarborgen, staat een evenwichtig bestuur voorop. Het inzamelen van geld is een mogelijke bijzaak. Gedacht kan worden aan: sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies. Om dit te realiseren zal de Stichting mogelijk diverse instanties aanschrijven.

 

 

2. Strategie

 

2.1.Kernprincipes van instelling

De Henriëtta de Wolf Stichting is ontstaan vanuit een persoonlijke interesse. Naar voren kwam dat op het gebied van het bewaren van de streekeigen historie, niet alles goed geregeld is in Nederland. De Henriëtta de Wolf Stichting is ontstaan vanuit het persoonlijk initiatief van de oprichters.

De Henriëtta de Wolf Stichting is er voor musea en instellingen die zich bezig houden met het bewaren, tentoonstellen en in stand houden van het streekeigene op agrarisch gebied.

2.2 Statutaire doelstelling

Een missie geeft de Henriëtta de Wolf Stichting een eigen identiteit. De missie vertelt wat de Henriëtta de Wolf Stichting wil zijn en “waar ze voor wil gaan”, hoe wil de Henriëtta de Wolf Stichting zich onderscheiden en hoe wij willen handelen.

Missie, waar staat de Stichting voor?

Het ondersteunen van musea en instellingen die zich bezig houden met het bewaren, tentoonstellen en in stand houden van het streekeigene op agrarisch gebied, in de streek , liggende tussen Lek/Rijn en Waal vanaf Gorinchem tot de lijn Kesteren/Ochten (Cuneraweg).

Visie

De Henriëtta de Wolf Stichting heeft de overtuiging dat de missie kan worden waargemaakt.

Als er geen vermogen meer aanwezig is dan wel  geen initiatieven binnen de doelstelling meer zijn die we kunnen ondersteunen, wordt bestaansrecht beoordeeld.

2.3 Afwezigheid winstoogmerk

De Henriëtta de Wolf Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de Henriëtta de Wolf Stichting haar vermogen uitsluitend ten goede laat komen aan haar doelstelling.

2.4 Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12, lid 6, van de statuten zal een batig saldo van de ontbonden Stichting zoveel mogelijk moeten worden besteed, overeenkomstig het doel van de Stichting, aan een kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige andere wijze die het algemeen belang dient.

 

3. Beleid

De Henriëtta de Wolf Stichting is in 2012 opgericht vanuit een persoonlijke interesse. De Henriëtta de Wolf Stichting verwacht aankomende jaren een toename in de behoefte aan ondersteuning van musea en instellingen, die zich bezig houden met het bewaren, tentoonstellen en instandhouden van het streekeigene op agrarisch gebied, in de streek liggende tussen Lek/Rijn en Waal vanaf Gorinchem tot de lijn (Cuneraweg) Kesteren-Ochten.

 

3.1. Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

De Henriëtta de Wolf Stichting wil actief in lijn met de wensen van de oprichters haar taken uitvoeren.

Verder wil de Stichting samen werken met instanties om hiervoor nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Samenwerken met anderen Stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met de Henriëtta de Wolf Stichting. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aanvullen. De Henriëtta de Wolf Stichting blijft haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan.

3.2 Beheer van gelden

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten om de Stichting draaiende te kunnen houden. Dit geld zal dan besteedt worden aan: voorlichtingsmateriaal (brochure/folder, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen en pr activiteiten.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting:

Globale indicatie jaarlijkse kosten op jaarbasis  Internetpagina  € 100, – Postzegels  € 10,- A4 papier € 21,- Printer inkt  € 150, – Afschrijving computer (3 jaar) € 200, – Afschrijving printer (3 jaar) € 150,- Reiskosten  € 300,- Telefoonkosten  € 150,- Inschrijving Kamer van Koophandel  € 50,- PR-kosten opnemen (bijv. leaflets, advertentie) € 300,-

Bankkosten (boekingskosten, aanhouden rekening e.d.) € 100,-

Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat.

De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen heeft geen prioriteit. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

De Henriëtta de Wolf Stichting is een kleine open en slagvaardige Stichting. Via o.a. de website en andere sociale media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten.

3.3 Vermogen van de Stichting

De Henriëtta de Wolf Stichting is als ANBI Stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de Henriëtta de Wolf Stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoedingen zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan. Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt.

De Stichting beheert Bankrekeningnummer: NL 74 RABO 0313 4081 t.n.v. de Henriëtta de Wolf Stichting, Rabobank West-Betuwe.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de balans, een staat van ontvangsten en uitgaven over het betreffende boekjaar opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Als blijkt dat de Henriëtta de Wolf Stichting haar doelen heeft bereikt dan kan de Stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

 

3.4 Bestedingsbeleid

Het besteedbaar vermogen is op het moment van schrijven ca. €225.000,-. Stellen we ons ten doel om het kapitaal in 15 jaar te besteden, dan zal er jaarlijks een nominaal bedrag van € 15.000,- uit te keren zijn. Onderstaande matrix laat een fictieve planning zien:

 

3.5 Beschikken over het vermogen van de Stichting

Geen van de bestuursleden kan over het vermogen van de Stichting beschikken

 

4. Overige

 

4.1 Beloningsbeleid

 

4.2 Administratieve organisatie

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Ing. A.(Bram) B. Wesselo
Secretaris: vacant
Penningmeester: G. Timmerman

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens twee keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er zal regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld, beoordelen verzoeken tot ondersteuning.
 • Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties.
 • Overleg met instanties, PR en communicatie (bekendheid).

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden.  De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie en het onderhouden van de internetpagina, de secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere bestuursleden.

Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van de Henriëtta de Wolf Stichting. Deze akte is op te vragen bij de Henriëtta de Wolf Stichting. Een eerste aanzet voor het huishoudelijk reglement vindt u in bijlage 3. Dit regelement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden door de Henriëtta de Wolf Stichting.

De Henriëtta de Wolf Stichting is een Stichting en is ingeschreven te Geldermalsen, onder nummer

KvK nummer: 66859379,  adres Lingedijk 61, 4196HB Tricht.

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 8567.28.172

Het banknummer van de Stichting is: NL 74 RABO 0313 4081

Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 4. Juridische en fiscale structuur.

4.3 Publicatie

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie www.henriettastichting.nl)

Contacten met de Stichting verlopen via info@henriettastichting.nl of Lingedijk 61, 4196HB Tricht

 

 

Bijlage 1. ANBI en de Henriëtta de Wolf Stichting

 

ANBI-status
De Henriëtta de Wolf Stichting gaat ervan uit dat zij begin 2017 een zogenaamde erkenning ANBI-status heeft. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, zijn te vinden op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.

De Henriëtta de Wolf Stichting wordt hopelijk door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. De Henriëtta de Wolf Stichting voldoet daaraan. De regels waaraan onze Stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven:

 • Het ‘beschikkingsmacht criterium’: Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling.
 • Het ‘bestedingscriterium’: Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.
 • Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling.
 • De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten.
 • Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed mocht de Stichting worden opgeheven.
 • Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

De certificering van de Henriëtta de Wolf Stichting als ANBI kunt u vanaf ……………..terugvinden op www.Belastingdienst.nl.

 

 

Bijlage 2. Uittreksel Kamer van Koophandel

 

 

 

 

 

Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement

 

De Notariële acte is als apart document bijgevoegd. Onderstaand is een eerste opzet voor het reglement. Er is te vinden wat de Henriëtta de Wolf Stichting aankomende jaren zal gaan ontwikkelen.

 1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al wat naar zijn oordeel regeling of nadere regeling nodig heeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.
 2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend.

In het huishoudelijk reglement zullen, indien noodzakelijk en/of van toepassing een aantal zaken worden toegelicht. Gedacht kan worden aan:

 • Elk bestuurslid is verplicht een verklaring van goed gedrag aan te vragen alvorens hij/zij een bestuursfunctie binnen de Stichting mag uitoefenen.
 • Functiebeschrijvingen van de bestuursleden (wie doet wat, taken/verantwoordelijkheden, hoeveel tijdsinvestering het vraagt)
 • Bij wijziging van het bestuur hoeft niet opnieuw naar de notaris te worden gegaan, het inschrijven van het nieuwe bestuurslid en het uitschrijven van het oude bestuurslid is voldoende
 • Regelmatig wordt nagegaan of het beleidsplan nog actueel is (richting en indien nodig gewijzigd) – Wervingsplan bestuursleden (binden en boeien)
 • Toelichting op de vergadering, besluitvorming en vertegenwoordiging
 • De wijze waarop statuten kunnen worden gewijzigd en de waarde van een reglement dat iedereen zich ook hieraan moet houden.
 • Hoe om te gaan met vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten)

Dit reglement zal aankomende jaren nog verder ontwikkeld worden en door het bestuur met een meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Na vaststelling door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de opgestelde statuten/akte en het reglement te houden.

 

 

Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur

 

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
 6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking –en successierechten.
 7. De Stichting is niet BTW- plichtig.

 

,