De Henriëtta de Wolf Stichting vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot principieel belang. Deze privacy- en cookieverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de door De Henriëtta de Wolf Stichting verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Ook volgt een beknopt overzicht van de rechten van zogenaamde ‘betrokkenen’: de personen op wie persoonsgegevens betrekking hebben.

1. Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijke

De Henriëtta de Wolf Stichting is gevestigd te (4196 HB) Tricht aan de Lingedijk 61 en is bereikbaar via ab@wesselo.nl.
De Henriëtta de Wolf Stichting wordt hierna aangeduid als: “De Henriëtta
Stichting”.
Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Henriëtta Stichting? Of wilt u als betrokkene uw wettelijke rechten uitoefenen (zie hierna)?
Neem dan contact op met De Henriëtta Stichting. 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Henriëtta Stichtng verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1. contact- en registratiegegevens (van de contactpersonen) van degene(n)
die een hulpvraag bij De Henriëtta Stichting neerleggen, alsmede van haar
leveranciers en opdrachtnemers;
2. andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening
door De Henriëtta Stichting;
3. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de website van De Henriëtta
Stichting. Dit betreft onder meer het IP-adres van de bezoekende
computer, het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en het klikgedrag tijdens een
websitebezoek.

3. Doel en grondslag van de verwerking

De doelen waarvoor De Henriëtta Stichting de hiervoor genoemde
persoonsgegevens verwerkt en de grondslagen daarvan zijn de volgende:

1. contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van de
contactpersonen) van degenen die een beroep doen op financiële steun
bij De Henriëtta Stichting, sponsors, opdrachtnemers en overige relaties:

 doel 1: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens
persoonsgegevens het betreft partij is en/of het treffen van
precontractuele maatregelen. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef
juncto sub b Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming
(hierna: “AVG”): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de
betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
nemen;
 doel 2: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke
bewaarplicht. De grondslag is in dat geval artikel 6 sub c AVG: de
verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 doel 3: het onderhouden van contact in de ruimste zin des woords,
waaronder voor het uitnodigen van evenementen en commerciële
doeleinden. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub f AVG:
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze
belangen bestaan in dit geval uit het belang van De Henriëtta Stichting om
goed te kunnen functioneren;
 doel 4: overige specifiek benoemde doelen indien daarvoor expliciet
toestemming is verleend door de betreffende persoon/personen. De
grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub a AVG: de betrokkene
heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden,

2. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van De
Henriëtta Stichting:

 het doel van het verwerken van deze gegevens is – zoals hiervoor
beschreven – het verbeteren van de dienstverlening en functionaliteit van
de websites en het verkrijgen van inzicht in het klikgedrag van bezoekers
van deze websites om de vindbaarheid en effectiviteit hiervan voor De
Henriëtta Stichting zoveel mogelijk te vergroten. De grondslag is in dat
geval artikel 6 aanhef juncto sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor
de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit het
goed kunnen functioneren van De Henriëtta Stichting. 

4. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De Henriëtta Stichting zal de hiervoor genoemde persoonsgegevens – indien en voor zover van toepassing – verstrekken aan de volgende categorieën
ontvangers:

1. verwerkers, waaronder verleners van administratieve, secretariële en
receptionele dienstverlening, verleners van ictdiensten (waaronder
hosting);

De Henriëtta Stichting sluit met alle door haar aangestelde verwerkers
verwerkingsovereenkomsten om de bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen. Voor het overige stelt De Henriëtta Stichting
persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden (waaronder de overheid), die niet zijn aan te merken als door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover daartoe op grond van de wet-, regelgeving en/of een vonnis een verplichting bestaat dan wel indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming door de belanghebbende is gegeven.

5. Duur van de opslag

De Henriëtta Stichting verwerkt persoonsgegevens (waaronder begrepen het bewaren hiervan) alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen ook wettelijke bewaartermijnen.

Reservekopieën in backupsystemen worden automatisch, maar met een zekere vertraging gewist.

De gegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure worden verwerkt, worden tot maximaal zes maanden na het eindigen van de sollicitatieprocedure bewaard. Dit is slechts anders indien de betreffende persoon/personen toestemming heeft/hebben gegeven voor verlenging van deze termijn.

6. De rechten van een betrokkene

Op grond van de AVG heeft een betrokkende de volgende rechten, die hier
beknopt worden genoemd.

1. Recht op inzage en recht op bevestiging (artikel 15 AVG)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om kosteloos door De Henriëtta
Stichting te worden geïnformeerd over het al dan niet door haar verwerken van persoonsgegevens van de betrokkene. Is dit het geval en is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15 AVG, dan heeft de betrokkene recht op inzage in deze gegevens en de overige in artikel 15 AVG genoemde gegevens. Op verzoek verstrekt De Henriëtta Stichting de betrokkene een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

1. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

De betrokkene heeft het recht op onverwijlde rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene verder het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

1. Recht op verwijdering (artikel 17 AVG)

Een betrokkene heeft er recht op dat zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor
ze zijn verwerkt;
2. de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is
gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
3. de betrokkene dient op grond van artikel 21 lid 1 AVG bezwaar in tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking of de betrokkene dient op grond van artikel
21 lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking;
4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in
het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting
die op De Henriëtta Stichting rust;
6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van
diensten van de informatiemaatschappij, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1
AVG,

en voorts voldaan is aan de voorwaarden van artikel 17 AVG.

1. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Een betrokkene heeft het recht een beperking van de verwerking te vragen
wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de betrokkene betwist de juistheid van zijn persoonsgegevens: beperking
gedurende een periode die De Henriëtta Stichting in staat stelt de
juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
2. de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het
wissen daarvan en verzoekt in plaats daarvan om een beperking van het
gebruik van de persoonsgegevens;
3. De Henriëtta Stichting de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor
de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4. de betrokkene heeft conform artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen
de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de
gerechtvaardigde gronden van De Henriëtta Stichting zwaarder wegen
dan die van de betrokkene. 

1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Indien voldaan is aan de voorwaarden, zoals genoemd in artikel 20 AVG, heeft u er recht op dat door u aan De Henriëtta Stichting verstrekte persoonsgegevens, aan u beschikbaar worden gesteld. In dat geval worden deze persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat verstrekt. U heeft bovendien het recht om de betreffende gegevens, zonder dat De Henriëtta Stichting dit verhindert, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. In een degelijke situatie heeft u er voorts recht op dat de betreffende gegevens door De Henriëtta Stichting rechtstreeks worden verstrekt aan een andere door u aan te wijzen verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

1. Recht van verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om wegens met zijn specifieke
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 aanhef juncto sub e of f AVG.
In dat geval staat De Henriëtta Stichting de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketing. 

1. Recht op intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens (artikel 7
lid 3 AVG)

Indien de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op grond van daartoe door de betrokkene gegeven toestemming, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

1. Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij woont of werkt of waar hij vermoedt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

7. Verplicht persoonsgegevens te verstrekken? Gevolgen weigeren/nalaten

De Henriëtta Stichting sluit alleen overeenkomsten met partijen die alle
(persoons)gegevens verstrekken die:

1. nodig zijn om de betreffende partijen te identificeren op de wijze, zoals bij wet en regelgeving voorgeschreven;

2. nodig zijn voor een goede tenuitvoerlegging van de betreffende
overeenkomst, waaronder overeenkomsten tot dienstverlening door De
Henriëtta Stichting.
Het niet-verstrekken van voornoemde persoonsgegevens heeft tot gevolg dat De Henriëtta Stichting geen overeenkomst sluit met de betreffende partij, dan wel dat zij deze beëindigt. 

8. Bestaan van automatische besluitvorming/profilering

De Henriëtta Stichting maakt geen gebruik van automatische besluitvorming en/of profilering.

9. Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid
De Henriëtta Stichting behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en haar cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen.
Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.